mail@kaul.ee
+372 5126 421

Sõlmiti lepe Taastuvenergeetika Koja ning Erametsakeskuse vahel, võimaldamaks laialdasemat bioenergia kasutuselevõttu

Paar mõtet allpool oleva artikli kohta:

On tõesti aeg mõelda sellele, et kuidas kasutatakse olemasoleva puidu ressurssi Eestis. Me võime küll rääkida, et biomass on taastuv energia liik, kuid samas peab olema tarbimine ja puidu juurdekasv tasakaalus. Olid ajad, kus saepuru leidus lademetes ning selle äraviimise eest maksti isegi peale. Tänase seisuga, on saepuru “väärtuslikum” kui kuld ning selle saadavus on minimaalne. Seetõttu on Lõuna-Eestis  hakatud kasutama kvaliteetset haket, mis tingib selle ikalduse katlamajade jaoks.

On tore näha, et aina rohkem panustatakse sellele, et kasutada ära ülejääke nt. teeäärsetest aladest saadav võsa, selle asemel, et hakkuritesse visata väärtuslikku palki, mida siis kas pelletiks või birketiks pressitakse, sest nii tuleb kõige mugavam ettevõtjale (on ka selliseid juhtumeid). Loodetavasti suudetakse pidurdada kohaliku biomassi hinna hüppelist tõusu. Hakkepuidu katel on eduseisus eelkõige hakke odava hinna tõttu, hinna mitmekordistumisel oleks väga traagilised tagajärjed.

Taastuvenergia Koda ja Erametsakeskus sõlmisid täna koostööleppe, et alustada koostööd bioenergia laialdasema kasutuselevõtu ning Eesti metsaressursi efektiivsema ja kestlikuma majandamise nimel.
Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist rõhutas, et puiduenergial on arvestatav potentsiaal Eesti energiatootmises ja seetõttu tuleks seda valdkonda jõuliselt arendada.
“Koostöökokkulepe loob senistele mõtetele selge raamistiku.  Bioenergia laialdasemaks kasutamiseks on plaanis mitmeid ühiseid projekte nii teadus- kui ka rakendusuuringute vallas.  Lisaks oleme võtnud eesmärgiks tõsta bioenergia alast teadlikkust avalikkuses,” tutvustas Rene Tammist koostööplaane.
Taastuvatel allikatel põhinevas energiatootmises on Rene Tammisti sõnul headeks näideteks juba töös olevad koostootmisjaamad üle Eesti, mis tagavad tarbijale madalamad soojahinnad. “Puidu kasutamine energiamajanduses aitab kaasa regionaalse tasakaalu parandamisele, sotsiaalmajanduslikule arengule ning energiajulgeoleku tagamisele.”
“Erametsakeskus on erinevatel infoüritustel selgitanud puidu kasutamise võimalusi energiaallikana nii omavalitsuste kui ka kohalikul tasandil energiamajanduse korraldajatele,” lisas Erametsakeskuse  juhatuse liige Jaanus Aun. “Samas oleme ka teinud ja teeme metsaomanike seas jätkuvalt selgitustööd, et metsa hea tervise tagamiseks on vaja seda senisest rohkem hooldada – teha hooldusraiet, puhastada tee- ja kraaviservi.”
Metsa hooldamise käigus tekib palju raiejäätmeid, millele on vaja leida neile mõistlik kasutus. Raiejäätmetel on suur ja seni vähe kasutatud potentsiaal just energiaallikana.
“Kui kasutame oksi ja võsa energia tootmiseks, on kasu mitmekordne: nii saame metsad korda, küttearved madalamaks ja puidu eest makstav raha jääb kohaliku kogukonna kasutusse,” ütles Jaanus Aun. “Samas on vaja ka riigi poolt rakendada meetmeid, et erametsade väheväärtuslik puit energia tootmisse jõuaks,” lisas ta.

Referents: http://www.taastuvenergeetika.ee/